วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรนเชียล มีองค์ประกอบ เป็น 2 ส่วนสำคัญคือ

มาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก ดิฟเฟอเรนเชียล มีองค์ประกอบ เป็น 2 ส่วนสำคัญคือ
 1) ข้อความแสดงความรู้สึก คิดเห็น หรือพฤติกรรมของการแสดงออกของบุคคลที่ต้องการวัด ซึ่งเป็นเป้าหมายของการวัด
2)คำคุณศัพท์หรือตัวเลขที่แสดงออกระดับของความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่ต้องการวัด โดยทั่วไปคำคุณศัพท์ที่ใช้ในแต่ละข้อจะมีลักษณะเป็นความหมายตรงข้ามกัน โดยมีคำหรือตัวเลขแสดงระดับพฤติกรรมตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปถึงสูงสุด  เช่น ยาก-ง่าย ชอบ-เกลียด ดี-เลว เป็นต้น
ดังตัวอย่าง แสดงตัวอย่างคำถามมาตราส่วนประมาณค่าแบบซีแมนติก โดยตั้งคำถาม ...”ท่านเรียน
วิชาการจัดการเรียนการสอนทางกายภาพบำบัดแล้วรู้สึก
น่าสนใจ      -------------------------------------------    น่าเบื่อ
มีคุณค่        -----------------------------------------------   ไร้สาระ
ในการตรวจให้คะแนนนั้น มีความลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับ 1-7 โดยให้ 1คะแนน สำหรับผู้ตอบ 3 ในด้านลบ และให้ 7 คะแนน สำหรับผู้ตอบ 3 ในด้านบวก ผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยมาก มาทาง 7 แสดงว่ามีเจตคติที่ดี ต่อเรื่องนั้นๆ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น